STATUT


 
 

I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1.

Związek Nauczycielstwa Polskiego - zwany dalej ZNP - jest jednolitym, dobrowolnym, niezależnym i samorządnym związkiem zawodowym pracowników oświaty i wychowania, szkolnictwa wyższego i nauki, zrzeszającym osoby, o których mowa w art.7, zwane dalej członkami ZNP.

Art.2.

ZNP opiera swoje działania na Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, umowach międzynarodowych zawartych przez Rzeczpospolitą Polską oraz przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

Art.3.

ZNP posiada osobowość prawną.

Art.4.
 1. Terenem działania ZNP jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą ZNP jest Warszawa.
   

II.    CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

Art.5.

Celem ZNP jest:

 1. obrona godności, praw i interesów członków ZNP,
 2. aktywne uczestniczenie w kształtowaniu demokratycznego oblicza polskiej oświaty i nauki, wychowywanie w duchu tolerancji, poszanowania praw, wolności i godności osobistej,
 3. dążenie do powszechnej dostępności do oświaty na wszystkich jej szczeblach oraz zapewnienie warunków organizacyjnych i materialnych do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 4. tworzenie materialnej i społecznej bazy dla realizowania zadań w zakresie pomocy i uczestniczenia w życiu intelektualnym i  kulturalnym środowisk lokalnych i całego kraju.
Art.6.

Osiągnięciu celów, o których mowa w art.5, służyć będą w szczególności następujące formy i środki działania:

 1. uczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych dotyczących statusu prawnego pracowników oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki,
 2. opiniowanie aktów prawnych dotyczących oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki,
 3. opracowywanie i przedkładanie właściwym organom państwowym i samorządowym wniosków, opinii i stanowisk w sprawach oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki, warunków pracy i bytu pracowników, emerytów i rencistów oraz członków ich rodzin,
 4. wyrażanie sprzeciwu wobec pracodawców naruszających interesy i prawa pracownicze i związkowe,
 5. organizowanie poradnictwa prawnego,
 6. organizowanie kursów i szkoleń związkowych,
 7. kształtowanie postaw solidarności zawodowej i grupowej oraz umiejętności współdziałania w zespołach pracowniczych,
 8. rozwijanie działalności oświatowo-kulturalnej, turystyczno-krajoznawczej i sportowej,
 9. prowadzenie domów nauczyciela, Ośrodka Usług Pedagogicznych i Socjalnych, placówek
 10. wypoczynkowo-leczniczych, sanatoriów, wydawnictwa pedagogicznego oraz tygodnika społeczno-oświatowego "Głos Nauczycielski",
 11. inspirowanie i prowadzenie badań nad zawodem nauczycielskim oraz historią ZNP,
 12. prowadzenie bibliotek, czytelni, gromadzenie zbiorów, urządzanie wystaw,
 13. prowadzenie działalności gospodarczej i udział w podmiotach prowadzących taką działalność, w fundacjach, stowarzyszeniach i innych organizacjach,
 14. udział i organizowanie konferencji, zjazdów, seminariów i szkoleń związkowych, naukowych i oświatowych o tematyce związkowej i oświatowej w kraju i za granicą,
 15. stosowanie wszelkich innych prawnie dozwolonych form działania zmierzających do urzeczywistniania celów ZNP.

 

III.      CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

Art.7.
 1. Członkami ZNP mogą być pracownicy zatrudnieni w szkołach, przedszkolach, placówkach wychowawczych, opiekuńczych i specjalnych - zwanych dalej placówkami, w organach administracji oświatowej, szkołach wyższych, instytucjach współpracujących z oświatą i nauką, agendach ZNP  oraz osoby, o których mowa w ust.3-5.
 2. Członkostwo w ZNP nabywa się po złożeniu pisemnej deklaracji  we właściwym ze względu na miejsce pracy kandydata zarządzie ogniska luboddziału i przyjęciu przez właściwy zarząd w poczet członków.
 3. Członek ZNP po przejściu na emeryturę lub rentę zachowuje nadal członkostwo w ZNP z przynależnością do ogniska
 4. w placówce, w której był lub jest zatrudniony, albo oddziału właściwego dla miejsca zamieszkania danego członka ZNP.
 5. Na mocy decyzji właściwego zarządu oddziału praw członkowskich nie tracą osoby pozbawione pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.
 6. W poczet członków ZNP na podstawie decyzji właściwego zarządu oddziału mogą być przyjmowani emeryci i renciści, byli pracownicy placówek i organów, o których mowa w ust.1.
 7. Ewidencje członków ZNP prowadzą właściwe zarządy oddziałów.
 8. Ilekroć w postanowieniach niniejszego Statutu jest mowa o pracownikach lub ich prawach postanowienia te stosuje się odpowiednio do emerytów i rencistów - członków ZNP.
Art.8.

Członek ZNP nie może należeć do innego związku zawodowego.

Art.9.

Dowodem przynależności do ZNP jest ważna legitymacja członkowska.

Art.10.

1) Członek ma prawo:

 1. wybierać i być wybieranym do wszystkich władz ZNP,
 2. oceniać na zebraniach, konferencjach i zjazdach działalność zarządów wszystkich szczebli i ich członków,
 3. zgłaszać wnioski i opinie dotyczące działalności ZNP,
 4. występować z umotywowanym wnioskiem o odwołanie członków władz ZNP,
 5. uczestniczyć w zebraniach, na których podejmowane są decyzje dotyczące jego osoby,
 6. odwoływać się od decyzji zarządu do zarządu wyższego szczebla z zachowaniem trybu przewidzianego w niniejszym Statucie,
 7. korzystać bezpłatnie ze związkowego poradnictwa prawnego,
 8. zwracać się do władz ZNP w sprawach pracowniczych, społecznych i zawodowych,
 9. korzystać z zasiłków z tytułu urodzenia dziecka lub zgonu członka rodziny oraz innych świadczeń określonych w stosownych regulaminach uchwalonych przez Zarząd Główny.
2) W razie śmierci członka ZNP zasiłek z tego tytułu otrzymuje jego rodzina albo osoba opiekująca się nim, w trybie określonym w regulaminie uchwalonym przez Zarząd Główny.

Art.11.
Członek ZNP jest obowiązany:
 1. przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz ZNP, uczestniczyć w życiu związkowym, dążyć do realizacji celów i zadań ZNP,
 2. regularnie opłacać składki członkowskie,
 3. dbać o dobre imię ZNP i nie działać na szkodę jego członków.
Art.12.

Członkowie władz ZNP są ponadto obowiązani:

 1. aktywnie uczestniczyć w pracach organu władzy ZNP, do którego zostali wybrani,
 2. rzetelnie wykonywać przyjęte na siebie obowiązki,
 3. reprezentować stanowisko ustalone kolegialnie przez władzę, której są członkami,
 4. naprawić szkodę powstałą w wyniku podjęcia czynności przekraczających zakres posiadanych przez nich uprawnień i pełnomocnictw.
Art.13.

Za szczególnie aktywną działalność związkową, społeczną i zawodową członek ZNP na wniosek poszczególnych zarządów ogniw ZNP lub sekcji związkowych może być wyróżniony Złotą Odznaką ZNP lub inną formą uznania.

Art.14.
 1. W przypadku naruszenia postanowień Statutu przez członka ZNP właściwy zarząd oddziału może podjąć uchwałę o zastosowaniu następujących środków oddziaływania:
  1) upomnienie,
  2) nagana.
 2. W wypadku rażącego naruszania postanowień Statutu, a w szczególności działania na szkodę ZNP lub jego członków, właściwy zarząd oddziału może podjąć uchwałę o wykluczeniu danego członka z ZNP.
 3. Uchwały, o których mowa w ust.1 i 2, podejmowane są większością co najmniej 2/3 ważnie oddanych głosów. Zarząd, który podjął taką uchwałę, zawiadamia na piśmie członka ZNP, którego uchwała dotyczy.
 4. Od podjętej uchwały członek ZNP, którego uchwała ta dotyczy, może odwołać się do zarządu wyższego szczebla w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust.3.
 5. Zarząd, do którego wpłynie odwołanie, przeprowadza postępowanie wyjaśniające i podejmuje decyzję o uchyleniu zaskarżonej uchwały lub o utrzymaniu jej w mocy w ciągu 30 dni od otrzymania odwołania. Decyzja   w tej sprawie jest ostateczna. O podjętej decyzji zarząd pisemnie zawiadamia członka ZNP, którego decyzja dotyczy, oraz  zarząd, który podjął zaskarżoną uchwałę.
Art.15.
 1. Ustanie członkostwa w ZNP następuje w wyniku:
  1) pisemnego oświadczenia członka o wystąpieniu z ZNP,
  2) niespełniania warunków wymienionych w art.7 ust.1,
  3) skreślenia z ewidencji członków ZNP z powodu niepłacenia składek członkowskich przez co najmniej trzy kolejne miesiące,
  4) wykluczenia z ZNP,
  5) śmierci członka ZNP
 2. Skreślenie, o którym mowa w ust. 1 pkt.3, następuje po upływie dodatkowego terminu uregulowania zaległych składek, wyznaczonego przez zarząd oddziału w pisemnym upomnieniu, w okresie nie krótszym niż 1 miesiąc od daty wysłania upomnienia.
 3. Ustanie członkostwa następuje z chwilą skreślenia danego członka ZNP z ewidencji członków przez właściwy zarząd oddziału.

IV.      ZASADY ORGANIZACYJNE

STRUKTURA ZNP

Art.16.
1. ZNP tworzy następujące ogniwa organizacyjne:
1) okręgi,
2) oddziały,
3) ogniska
2. Zakładową (międzyzakładową) organizacją związkową w rozumieniu ustawy o związkach zawodowych i prawa pracy jest oddział.

3. Zasady organizacyjne i strukturę ZNP w pionie szkół wyższych i instytucji naukowych określa Krajowa Konferencja Nauki.

Art.17.
 1. Okręg działa na terenie województwa.
 2. Okręg jest nadrzędnym ogniwem organizacyjnym w stosunku do oddziałów działających na terenie danego województwa.
 3. Utworzenie lub rozwiązanie okręgu następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego ZNP.
Art.18.
 1. Oddziały działają na terenie powiatu.
 2. Mogą działać oddziały miejskie, międzygminne, gminne lub dzielnicowe.
 3. Oddział jest ogniwem organizacyjnym nadrzędnym w stosunku  do ognisk działających na terenie właściwym dla danego oddziału.
 4. Utworzenie i rozwiązanie oddziału następuje na podstawie uchwały właściwego terytorialnie zarządu okręgu.
 5. W razie rozwiązania oddziału zarząd okręgu podejmuje decyzję w sprawie usytuowania organizacyjnego ognisk podległych dotychczas rozwiązywanemu oddziałowi, po zasięgnięciu opinii ich zarządów.

Art.19.

 1. Ognisko jest najniższym ogniwem organizacyjnym ZNP, działającym w placówkach, o których mowa w art.7 ust.1, zrzeszającym co najmniej 3 członków ZNP.
 2. Ognisko może zrzeszać członków z większej liczby placówek, znajdujących się na terenie działania jednego oddziału.
 3. W ognisku liczącym do 10 członków funkcję zarządu pełni wybrany przez członków ogniska prezes.
 4. Utworzenie i rozwiązanie ogniska następuje na podstawie uchwały właściwego terytorialnie zarządu oddziału.
Art.20.

Szczegółowy tryb tworzenia, rozwiązywania i łączenia ogniw organizacyjnych, określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.

WŁADZE ZNP, ICH ORGANY WYKONAWCZE I KONTROLNE

Art.21.

Kadencja wszystkich władz ZNP trwa 4 lata.

Art.22.
 1. Najwyższą władzą ZNP jest Krajowy Zjazd Delegatów, zwany dalej Zjazdem.
 2. Władzami poszczególnych ogniw ZNP są:
  1) okręgowa konferencja delegatów,
  2) oddziałowa konferencja delegatów (zebranie członków oddziału)
  3) zebranie ogniska          
 3. Najwyższą władzą w pionie szkół wyższych i instytucji naukowych jest Krajowa Konferencja Nauki.
Art. 23.
 1. Organami wykonawczymi władz, o których mowa w art.22 ust.1 i 2 są odpowiednio:
  1) Zarząd Główny,
  2) zarząd okręgu,
  3) zarząd oddziału,
  4) zarząd ogniska (prezes)

 2. Najwyższym organem wykonawczym w pionie szkół wyższych i instytucji naukowych jest Krajowa Rada Nauki.
Art.24.
 1. Organami kontrolnymi ZNP są odpowiednio:
  1) Główna Komisja Rewizyjna,
  2) okręgowa komisja rewizyjna,
  3) oddziałowa komisja rewizyjna.

 2. Organem kontrolnym w pionie szkół wyższych i instytucji naukowych jest Krajowa Komisja Rewizyjna Nauki.

KRAJOWY ZJAZD, KONFERENCJE I ZEBRANIA

Art.25.
 1. Zjazd, konferencje delegatów oraz zebrania oddziałów i ognisk mogą być odbywane na posiedzeniach zwyczajnych i nadzwyczajnych.
 2. Zwyczajne posiedzenia Zjazdu, konferencji i zebrań odbywają się raz w kadencji władz ZNP, a przedmiotem ich obrad winno być w szczególności przyjęcie sprawozdania i udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi oraz wybór organów wykonawczych i kontrolnych na następną kadencję.
Art. 26.
 1. Zjazd oraz konferencja delegatów są prawomocne, jeżeli bierze w nich udział co najmniej 2/3 delegatów.
 2. Zebrania są prawomocne:
1) w I terminie -  jeżeli bierze w nich udział co najmniej 50% członków;
2) w II terminie - bez względu na liczbę członków, jednak nie wcześniej  niż po upływie 30 minut od I terminu zebrania.
Art.27.

Nadzwyczajne posiedzenie Zjazdu zwołuje Zarząd Główny, z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/2 liczby okręgów, w ciągu trzech miesięcy od dnia podjęcia uchwały lub zgłoszenia stosownego wniosku w tej sprawie. Zjazd ten obraduje tylko nad sprawami, dla których został zwołany.

Art. 28.
 1. Nadzwyczajne posiedzenia konferencji i zebrań zwoływane są na podstawie:
  1) uchwały właściwego zarządu,
  2) uchwały zarządu wyższego szczebla,
  3) wniosku ogniw organizacyjnych zrzeszających co najmniej 1/3 członków  danego oddziału lub okręgu,
 1. Nadzwyczajna konferencja (zebranie) obraduje w obecności przedstawicieli zarządu wyższego szczebla nad sprawami, dla których została zwołana.
 2. Nadzwyczajne konferencje (zebrania) zwołują właściwe zarządy w terminie 30 dni od podjęcia uchwały lub zgłoszenia wniosku w tej sprawie. W razie uchylenia się zarządu od zwołania posiedzenia w tym terminie, obrady zwołuje zarząd wyższego szczebla w ciągu następnych 21 dni. W razie uchylenia się Zarządu Głównego od zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Zjazdu - zwołuje je Główna Komisja Rewizyjna w terminie następnych  21 dni.
Art.29.
 1. Uchwały władz ZNP i ich organów zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 50% ich członków, chyba że Statut stanowi inaczej.
 2. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba że Statut stanowi inaczej. Na wniosek co najmniej 1/5 uprawnionych do głosu w sprawach, o których mowa w ust. 1, przeprowadza się również głosowanie tajne.
Art.30.

W razie sprzeczności uchwały władzy lub jej organu z postanowieniami Statutu i obowiązującego prawa - zarząd wyższego szczebla może tę uchwałę uchylić lub zawiesić jej obowiązywanie do czasu dostosowania postanowień uchwały do obowiązujących przepisów, wyznaczając w tym celu stosowny termin. W razie bezskutecznego upływu tego terminu, uchwała
traci moc.

V.    ZASADY WYBORÓW DO WŁADZ  ZNP

Art.31.

Członkowie władz ZNP wybierani są w głosowaniu tajnym, większością ponad 50% ważnie oddanych głosów.

Art.32.

Czynne i bierne prawo wyborcze na Zjeździe oraz na konferencjach delegatów posiadają:
1) delegaci wybrani na odpowiednich konferencjach (zebraniach) niższego szczebla,
2) delegaci wybrani na odpowiednich konferencjach (zebraniach) sekcji związkowych.

Art.33.

Członek ZNP kierujący placówką lub instytucją, o których mowa w art.7.1, nie może jednocześnie pełnić funkcji członka zarządu oddziału lub ogniska.

Art.34.
 1. W przypadku zmniejszenia się składu zarządu lub komisji rewizyjnej o co najmniej 1/3 wybranego składu odpowiednio nadzwyczajne posiedzenie Zjazdu, nadzwyczajne posiedzenie konferencji delegatów lub nadzwyczajne zebranie przeprowadza wybory uzupełniające.
 2. Skład prezydium lub sekretariatu zarządu może być uzupełniony lub rozszerzony w trybie jego powołania.
Art.35
 1. Mandat członka władz ZNP wygasa przed upływem kadencji w przypadku:
  1) ustania członkostwa w ZNP,
  2) rezygnacji z funkcji,
  3) odwołania z funkcji,
  4) powołania na stanowisko kierownicze, o którym mowa w art.33,
  5) rozwiązania lub połączenia ogniw organizacyjnych tego samego szczebla,   w zarządzie którego pełnił funkcję dany członekZNP,
  6) skazania prawomocnym wyrokiem sądu karnego,
  7) zmiany miejsca zamieszkania uniemożliwiającego pełnienie dotychczasowej funkcji.

 2. W razie wygaśnięcia mandatu prezesa w trakcie kadencji zarząd uprawniony jest do wyboru prezesa w głosowaniu tajnym spośród członków zarządu.
Art. 36.
 1. Członek władz ZNP, który dopuścił się naruszenia postanowień Statutu ZNP, może zostać odwołany z pełnione funkcji uchwałą władzy, która mu tę funkcję powierzyła.
 2. Zarząd może zawiesić prezesa lub innego członka tego zarządu w pełnieniu funkcji do czasu zwołania posiedzenia władzy, która tę funkcję mu powierzyła, jednak na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.
 3. Właściwy zarząd może uchwałą zawiesić prezesa  ogniwa niższego szczebla w pełnieniu funkcji do czasu zwołania posiedzenia władzy, która tę funkcję mu powierzyła.
 4. Od uchwały, o której mowa w ust.1-3, służy odwołanie do zarządu wyższego szczebla, a w przypadku prezesa ZNP odwołanie rozpatruje Zjazd.
 5. Zasady i tryb podjęcia uchwały, o której mowa w ust.1-3, określi regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.
Art.37.
 1. Zarządy konstytuują się w ciągu 21 dni od ich wyboru, wybierając ze swego składu w głosowaniu tajnym pozostałych członków sekretariatu i prezydium w liczbie ustalonej przez ten zarząd.
 2. Komisje rewizyjne konstytuują się w ciągu 14 dni od ich wyboru, wybierając w głosowaniu tajnym ze swego składu przewodniczącego komisji i pozostałych członków prezydium komisji w liczbie ustalonej przez tę komisję.

 

VI.    KOMPETENCJE   WŁADZ   ZNP,   ICH   ORGANÓW WYKONAWCZYCH   I   KONTROLNYCH

 Krajowy Zjazd Delegatów

Art.38.
 1. Zjazd jest najwyższą władzą ZNP.
 2. Do kompetencji Zjazdu należy w szczególności:
1) ustalanie głównych kierunków i programu działania ZNP,
2) przyjęcie sprawozdania Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,
3) udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu,
4) ustalenie liczby członków Głównej Komisji Rewizyjnej,
5) wybór prezesa ZNP,
6) wybór pozostałych członków Głównej Komisji Rewizyjnej,
7) uchwalenie zmian w Statucie,
8) określenie wysokości odpisu składki członkowskiej odprowadzanej do Zarządu Głównego,
9) podejmowanie uchwał w innych sprawach stanowiących przedmiot jego obrad.
Art.39.

 1. W posiedzeniu Zjazdu biorą udział z głosem stanowiącym:
  1) delegaci wybrani na okręgowych i oddziałowych konferencjach delegatów - proporcjonalnie do liczby członków ZNP zrzeszonych w danym okręgu według wskaźnika określonego przez Zarząd Główny ZNP,
  2) delegaci wybrani na Krajowej Konferencji Nauki i na krajowych konferencjach sekcji związkowych w ramach limitu przyznanego przez Zarząd Główny.
 2. W części sprawozdawczej posiedzenia Zjazdu biorą udział nie będący delegatami członkowie ustępującego Zarządu Głównego ZNP oraz Głównej Komisji Rewizyjnej.
  Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do okręgowych i oddziałowych konferencji delegatów

Zarząd Główny

Art.40.
 1. Najwyższym organem wykonawczym ZNP jest Zarząd Główny.
 2. Zarząd Główny ma uprawnienia ogólnokrajowej ponadzakładowej organizacji związkowej w rozumieniu ustawy o związkach zawodowych i prawa pracy.
 3. W skład Zarządu Głównego wchodzą:

1) prezes ZNP,
2) członkowie wybrani na okręgowych konferencjach delegatów w liczbie ustalonej przez ustępujący Zarząd Główny,
3) przewodniczący krajowych sekcji związkowych,
4) przedstawiciele krajowych sekcji związkowych wybrani w trybie art.72 ust.2,
5) prezes Krajowej Rady Nauki oraz inni przedstawiciele Krajowej Rady  Nauki wybrani w trybie art. 67 ust.1,

Art.41.
 1. Do kompetencji i zadań Zarządu Głównego należy w szczególności:
1) reprezentowanie ZNP w kraju i za granicą,
2) realizowanie uchwał Zjazdu,
3) wybór  pozostałych członków Sekretariatu i Prezydium Zarządu Głównego,
4) uchwalanie programu działania ZNP,
5) uchwalanie budżetu i planów finansowo-gospodarczych, zatwierdzanie bilansów i sprawozdań finansowych ZNP,
6) składanie Zjazdowi, a w okresie między Zjazdami delegatom (w połowie kadencji), sprawozdania z realizacji zadań ZNP,
7) reprezentowanie wobec władz państwowych i ogólnopolskich reprezentacji samorządowych stanowiska ZNP w podstawowych sprawach pracowniczych oraz oświaty i wychowania,
8) negocjowanie na szczeblu krajowym układów zbiorowych pracy oraz innych umów dotyczących interesów i praw pracowniczych,
9) podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia lub rozwiązania okręgów,
10) powoływanie sekcji, komisji, agend ZNP i uchwalanie ich regulaminów,
11) uchwalanie regulaminów zasiłków i innych świadczeń materialnych na rzecz członków ZNP,
12) rozpatrywanie odwołań zarządów oddziałów od uchwał zarządów okręgów w sprawach organizacyjnych,
13) uchwalanie instrukcji wyborczej,
14) przyznawanie Złotej Odznaki ZNP, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Główny
15) przyznawanie Odznaki ZNP za Tajne Nauczanie, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Główny,
16) nadzorowanie spraw majątkowych ZNP,
17) zatwierdzanie listy kandydatów na członków rad nadzorczych spółek,
18) powoływanie naczelnych redaktorów pism związkowych,
19) podejmowanie uchwał regulujących wszystkie inne sprawy wynikające ze Statutu,
20) rozpatrywanie odwołań od decyzji, o których mowa w art.88,
21) ustalanie liczby członków Zarządu Głównego na następną kadencję.
 1. Zarząd Główny może upoważnić Prezydium lub Sekretariat Zarządu Głównego do podejmowania decyzji w niektórych sprawach należących do jego kompetencji.
Art.42.
 1. W okresach między posiedzeniami Zarządu Głównego jego zadania wykonuje Prezydium Zarządu Głównego, w skład którego wchodzą:
1) prezes ZNP,
2) pozostali członkowie Sekretariatu,
3) przewodniczący krajowych sekcji związkowych,
4) prezes Krajowej Rady Nauki ZNP,
5) pozostali członkowie wybrani przez Zarząd Główny, w liczbie ustalonej przez ten Zarząd.
 1. Do kompetencji Prezydium Zarządu Głównego należy w szczególności:
1) reprezentowanie ZNP w okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego,
2) kierowanie pracą biura Zarządu Głównego,
3) zawieranie i wypowiadanie - z upoważnienia Zarządu Głównego - na szczeblu krajowym układów zbiorowych pracy i innych umów dotyczących interesów i praw pracowniczych,
4) rozpatrywanie odwołań zarządów oddziałów od uchwał zarządów okręgów w sprawach, o których mowa w art.47 ust.1 pkt 2,
5) opracowywanie projektu budżetu i planu finansowo-gospodarczego oraz regulaminów sekcji, komisji i agend, przedstawianie ich do zatwierdzenia Zarządowi Głównemu,
6) nadzorowanie zarządzania majątkiem ZNP,
7) delegowanie kandydatów do  rad nadzorczych spółek z listy zatwierdzonej przez Zarząd Główny,
8) udzielanie członkom Prezydium Zarządu Głównego pełnomocnictw do zarządzania majątkiem i funduszami ZNP oraz do zawierania umów,
9) powoływanie kierowników zespołów biura Zarządu Głównego oraz dyrektorów agend związkowych,
10) określanie, na jakich stanowiskach pracowniczych w ZNP wymagane są kwalifikacje pedagogiczne,
11) zlecanie Głównej Komisji Rewizyjnej kontroli ogniw organizacyjnych ZNP,
12) podejmowanie decyzji, o których mowa w art. 88,
13) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do wyłącznych kompetencji Zarządu Głównego.
Art.43.

Między posiedzeniami Prezydium Zarządu Głównego, bieżącą działalnością ZNP kieruje Sekretariat Zarządu Głównego, w skład którego wchodzą prezes ZNP i wiceprezesi (sekretarz) Zarządu Głównego.

Art. 44.
 1. Prezes ZNP:
1) reprezentuje ZNP i Zarząd Główny,
2) kieruje pracami Zarządu, Prezydium i Sekretariatu,
3) nadzoruje wykonywanie obowiązków przez członków Zarządu, Prezydium  i Sekretariatu,
4) jest pracodawcą dla pracowników Zarządu Głównego.
 1. Postanowienia, o których mowa w ust.1, stosuje się odpowiednio do prezesów ogniw niższych szczebli.

Okręgowa konferencja delegatów

Art.45.
 1. Okręgowa konferencja delegatów jest najwyższą władzą okręgu.
 1. Do kompetencji okręgowej konferencji delegatów należy w szczególności:
1) przyjmowanie sprawozdań zarządu okręgu i okręgowej komisji rewizyjnej,
2) udzielanie absolutorium zarządowi okręgu,
3) uchwalenie wytycznych do programu działania na następną kadencję,
4) wybór prezesa okręgu, będącego równocześnie delegatem na Krajowy Zjazd Delegatów
5) ustalenie liczby członków zarządu okręgu oraz okręgowej komisji rewizyjnej,
6) wybór pozostałych członków zarządu okręgu oraz członków okręgowej komisji rewizyjnej,
7) wybór delegatów na Zjazd w liczbie ustalonej przez Zarząd Główny,
8) wybór członków Zarządu Głównego w ramach limitu przyznanego przez Zarząd Główny
9) wybór jednego członka Głównej Komisji Rewizyjnej.

Zarząd okręgu

Art.46.
 1. Zarząd okręgu jest organem wykonawczym okręgowej konferencji delegatów.
 2. Zarząd okręgu ma uprawnienia ponadzakładowej organizacji związkowej w rozumieniu ustawy o związkach zawodowych i prawa pracy.
 3. W skład zarządu okręgu wchodzą:
1) prezes okręgu,
2) przewodniczący okręgowych sekcji związkowych,
3) pozostali członkowie wybrani spośród delegatów na okręgowej konferencji delegatów w liczbie ustalonej przez tę konferencję,
4) przedstawiciele okręgowych sekcji związkowych w liczbie ustalonej przez ustępujący zarząd okręgu.
Art.47.
 1. Do kompetencji zarządu okręgu należy w szczególności:
1) reprezentowanie ZNP w województwie,
2) określanie struktury okręgu, podejmowanie uchwał o utworzeniu i rozwiązaniu oddziałów,
3) wypracowywanie stanowiska ZNP na terenie swojego działania wobec istot nych spraw zawodowych, oświatowych, wewnątrzzwiązkowych  i innych,
4) powoływanie zespołów negocjacyjnych i negocjowanie w województwie, powiecie i gminie ponadzakładowych układów zbiorowych pracy,
5) uchwalanie planów pracy, zatwierdzanie planów finansowo-gospodarczych oraz sprawozdań finansowych zarządu okręgu,
6) wybór pozostałych członków sekretariatu i prezydium zarządu okręgu w liczbie ustalonej przez ten zarząd,
7) koordynowanie i nadzorowanie działań zarządów oddziałów,
8) pomaganie oddziałom w realizacji statutowych zadań ZNP,
9) informowanie zarządów oddziałów o uchwałach i decyzjach Zarządu Głównego oraz zarządu okręgu,
10) przyjmowanie sprawozdań finansowych oddziałów,
11) zapewnienie bezpłatnego poradnictwa dla członków ZNP i zarządów oddziałów,
12) organizowanie bezpłatnej pomocy prawnej członkom ZNP w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
13) powoływanie, na wniosek zainteresowanej grupy członków ZNP, sekcji związkowych, zapewniając w swym budżecie środki na działalność tych sekcji,
14) powoływanie, w miarę potrzeb, sekcji zawodowych, komisji problemowych, zespołów doradczych, zespołów ekspertów, zapewniając w swym budżecie środki na ich działalność.
 1. Zarząd okręgu może upoważnić prezydium lub sekretariat zarządu okręgu do podejmowania decyzji w niektórych sprawach należących do jego kompetencji.
Art.48.
 1. W okresach między posiedzeniami zarządu okręgu jego zadania wykonuje prezydium zarządu okręgu, w skład którego wchodzą:
1) prezes okręgu,
2) pozostali członkowie sekretariatu,
3) przewodniczący okręgowych sekcji związkowych,
4) pozostali członkowie wybrani przez zarząd okręgu.
 1. Do kompetencji prezydium zarządu okręgu należy w szczególności:
1) reprezentowanie zarządu okręgu między jego posiedzeniami,
2) zawieranie i wypowiadanie, z upoważnienia zarządu okręgu  lub zarządów oddziałów,  ponadzakładowych układów zbiorowych pracy,
3) rozpatrywanie odwołań członków ZNP od uchwał zarządów oddziałów,
4) rozpatrywanie odwołań zarządów ognisk od uchwał zarządów oddziałów   w sprawach, o których mowa w art.52 ust.1 pkt 3,
5) opracowywanie projektów planów pracy oraz planów finansowo-gospodarczych okręgu,
6) podejmowanie decyzji w sprawach, o których mowa w art.47 ust.2,
7) określanie kompetencji i zadań dla poszczególnych członków sekretariatu zarządu okręgu,
8) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji zarządu okręgu.
Art.49.
W okresie między posiedzeniami prezydium zarządu okręgu bieżącą działalnością okręgu kieruje sekretariat zarządu okręgu, w skład którego wchodzą: prezes okręgu i wiceprezesi (sekretarz) zarządu okręgu.

 Oddziałowa konferencja delegatów

Art.50.
 1. Oddziałowa konferencja delegatów (zebranie członków) jest najwyższą władzą oddziału.
 2. Do kompetencji oddziałowej konferencji delegatów (zebrania członków) należy w szczególności:
1) przyjmowanie sprawozdania  zarządu oddziału i oddziałowej komisji rewizyjnej
2) udzielanie absolutorium zarządowi oddziału,
3) uchwalenie wytycznych do programu działania zarządu oddziału,
4) wybór prezesa oddziału,
5) wybór pozostałych członków zarządu oddziału w liczbie ustalonej przez oddziałową konferencję (zebranie członków),
6) wybór członków oddziałowej komisji rewizyjnej w liczbie ustalonej przez oddziałową konferencję (zebranie członków),
7) wybór delegatów na okręgową konferencję delegatów w liczbie ustalonej przez zarząd okręgu,
8) wybór delegata na Zjazd na warunkach określonych w art. 39 ust.1.

 Zarząd oddziału

Art.51.
 1. Zarząd oddziału jest organem wykonawczym oddziałowej konferencji delegatów (zebrania członków).
 2. W skład zarządu oddziału wchodzą:
1) prezes oddziału,
2) przewodniczący sekcji związkowych działających w oddziale,
3) pozostali członkowie wybrani przez oddziałową konferencję delegatów (zebranie członków),
4) przedstawiciele sekcji związkowych wybrani w trybie art. 72 ust.2 pkt 4.
Art.52.
 1. Do kompetencji zarządu oddziału należy w szczególności:
1) reprezentowanie ZNP i jego członków wobec pracodawców oraz organów prowadzących szkoły i inne placówki oświatowe na terenie działania oddziału,
2) koordynowanie pracy zarządów ognisk i sprawowanie nad nimi nadzoru,
3) określanie struktury oddziału, podejmowanie uchwał o utworzeniu i rozwiązaniu ognisk,
4) składanie odwołań do Prezydium Zarządu Głównego w sprawach, o których mowa w art.47 ust.1 pkt 2,
5) wybór pozostałych członków sekretariatu i prezydium zarządu oddziału,
6) uchwalanie planów pracy, zatwierdzanie planów finansowo-gospodarczych   i sprawozdań finansowych oddziału,
7) pomaganie ogniskom ZNP w realizacji zadań statutowych,
8) negocjowanie zakładowych układów zbiorowych pracy,
9) powoływanie sekcji związkowych na wniosek zainteresowanej grupy, zapewniając w budżecie oddziału środki na ich działalność,
10) powoływanie, w miarę potrzeb, sekcji zawodowych oraz komisji i zespołów działających w oddziale.
 1. Zarząd oddziału może przekazać zarządowi ogniska niektóre kompetencje zakładowej organizacji związkowej.
 2. Zarząd oddziału może upoważnić prezydium lub sekretariat zarządu oddziału do podejmowania decyzji w niektórych sprawach należących do kompetencji zarządu oddziału.
Art.53.
 1. W okresie między posiedzeniami zarządu oddziału, jego zadania wykonuje prezydium zarządu oddziału, w skład którego wchodzą:
1) prezes oddziału,
2) pozostali członkowie sekretariatu,
3) przewodniczący oddziałowych sekcji związkowych,
4) pozostali członkowie wybrani przez zarząd oddziału w liczbie ustalonej przez ten zarząd.
 1. Do kompetencji prezydium zarządu oddziału należy w szczególności:
1) reprezentowanie zarządu oddziału w okresach między jego posiedzeniami,
2) realizowanie uprawnień zakładowej organizacji związkowej w zakresie uzgadniania i opiniowania aktów prawnych wynikających z przepisów prawa pracy,
3) zawieranie i wypowiadanie z upoważnienia zarządu oddziału zakładowych układów zbiorowych pracy,
4) opracowywanie projektów planów pracy i planów finansowych oddziału,
5) rozpatrywanie skarg członków ZNP,
6) podejmowanie decyzji w sprawach, o których mowa w art.52 ust.3.
 1. Prezydium może upoważnić sekretariat zarządu oddziału lub poszczególnych jego członków do podejmowania decyzji w niektórych sprawach należących do kompetencji prezydium zarządu oddziału.
Art.54.

W okresie między posiedzeniami prezydium zarządu oddziału bieżącą pracą oddziału kieruje sekretariat zarządu oddziału, w skład którego wchodzą: prezes oddziału i wiceprezesi (sekretarz) zarządu oddziału.

Zebranie ogniska

Art.55.
 1. Najwyższą władzą ogniska jest zebranie członków ZNP zrzeszonych w danym ognisku.
 2. Do kompetencji zebrania ogniska należy w szczególności:
1) przyjmowanie sprawozdania z działalności zarządu ogniska (prezesa),
2) udzielanie absolutorium zarządowi ogniska (prezesowi),
3) wybór prezesa ogniska,
4) wybór pozostałych członków zarządu ogniska, z uwzględnieniem art.19 ust.3,
5) wybór delegatów na oddziałową konferencję delegatów w liczbie ustalonej przez zarząd oddziału.

 Zarząd ogniska (prezes)

Art.56.
 1. Zarząd ogniska (prezes) jest organem wykonawczym zebrania ogniska.
 2. Do kompetencji zarządu ogniska (prezesa) należy organizowanie pracy ogniska oraz podejmowanie decyzji w sprawach, o których mowa w art.52 ust.2.
 3. Zarząd ogniska (prezes) ma prawo składać odwołania do prezydium zarządu okręgu w sprawach, o których mowa w art. 52 ust.1 pkt.3.

Komisje rewizyjne

Art.57.
 1. Najwyższym organem kontrolnym ZNP jest Główna Komisja Rewizyjna.
 2. Do kompetencji i zadań Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1) wybór przewodniczącego i pozostałych członków Prezydium Głównej Komisji Rewizyjnej,
2) kontrolowanie Zarządu Głównego w zakresie zgodności jego działania z postanowieniami Statutu i uchwałami Krajowego Zjazdu Delegatów oraz działalności finansowej,
3) opiniowanie projektów preliminarzy budżetowych i sprawozdań z realizacji budżetów,
4) ustalanie wytycznych w sprawie działalności komisji rewizyjnych wszystkich szczebli,
5) zwoływanie nadzwyczajnego posiedzenia Zjazdu w przypadku, o którym mowa w art. 28 ust.3
 1. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo wydawać polecenia poszczególnymkomisjom rewizyjnym niższych szczebli wykonania określonych działań kontrolnychoraz żądać od nich stosownych informacji i wyjaśnień.
 2. Główna Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole ogniw organizacyjnych i agend ZNP:
1) na zlecenie Prezydium Zarządu Głównego ZNP,
2) na uzasadniony wniosek okręgowej komisji rewizyjnej, z własnej inicjatywy według planu przyjętego przez Prezydium Głównej Komisji Rewizyjnej.
 1. Główna Komisja Rewizyjna informuje Prezydium Zarządu Głównego ZNP o planowanych kontrolach.
 2. Główna Komisja Rewizyjna ma obowiązek informować Zarząd Główny lub jego Prezydium o wynikach kontroli.
 3. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w gospodarowaniu funduszami i innym majątkiem ZNP, naruszenia postanowień Statutu lub ogólnych przepisów prawa, komisja rewizyjna wydaje organowi kontrolowanemu zalecenia z terminem ich wykonania i powiadamia o tym prezydium zarządu i komisję rewizyjną wyższego szczebla, a w odniesieniu  do Zarządu Głównego - delegatów na Zjazd.
                                                                         
Art.58.

Główna Komisja Rewizyjna na Zjeździe:

1) dokonuje oceny działalności Zarządu Głównego ZNP i zgłasza wniosek o udzielenie mu absolutorium,
2) składa sprawozdanie ze swojej działalności.
Art.59.

W okresach między posiedzeniami Głównej Komisji Rewizyjnej jej bieżącą działalnością kieruje Prezydium Głównej Komisji Rewizyjnej.

Art.60.
 1. Członkowie Prezydium Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Głównego ZNP.
 2. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej uczestniczy z głosem doradczym w posiedzeniach Prezydium Zarządu Głównego ZNP.
Art.61.

Członek komisji rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem zarządu, pracownikiem agendy ZNP lub ogniwa, przy którym działa dana komisja rewizyjna.

Art.62.

Komisja rewizyjna może zawiesić w pełnieniu funkcji członka tej komisji w trybie art.36 ust.2-4, do czasu zwołania konferencji, która mu tę funkcję powierzyła.

Art.63.

Szczegółowe zasady i tryb działania komisji rewizyjnych określa regulamin uchwalony przez Główną Komisję Rewizyjną.

Art.64.

Postanowienia dotyczące Głównej Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio do komisji rewizyjnych niższego szczebla.
 

VII. KRAJOWA RADA NAUKI

Art.65.

Pracownicy szkół wyższych i instytucji naukowych korzystają z pełnej autonomii w ramach struktury ZNP.

Art.66.
 1. Interesy pracowników szkół wyższych i instytucji naukowych wobec władz, organów administracji rządowej i samorządowej reprezentuje Krajowa Rada Nauki.
 2. Krajowa Rada Nauki realizuje zadania Zarządu Głównego ZNP określone w art.41 ust.1, za wyjątkiem pkt. 7, 9, 12, 15, 16, 18, 20 i 21 tego ustępu.
Art.67.
 1. Krajowa Konferencja Nauki wybiera członków Zarządu Głównego  i delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów na zasadach określonych w instrukcjiwyborczej Zarządu Głównego.
 2. Prezes Krajowej Rady Nauki wchodzi w skład Prezydium Zarządu Głównego ZNP.
 3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Nauki wchodzi w skład Głównej Komisji Rewizyjnej ZNP.
 4. Krajowa Rada Nauki ZNP jest wybierana na Krajowej Konferencji Nauki, w której biorą udział delegaci wszystkich organizacji związkowych.
 5. Krajowa Konferencja Nauki ustala zasady wyboru swoich organów wykonawczych.
 6. W ramach Krajowej Rady Nauki mogą być tworzone ogólnopolskie oddziały KRN.
Art.68.

Krajowa Rada Nauki decyduje o podziale składki związkowej i wewnętrznych zasadach działania w pionie szkół wyższych i instytucji naukowych.

Art.69.

Krajowa Rada Nauki może być członkiem międzynarodowych organizacji zawodowych zrzeszających pracowników szkół wyższych i instytucji naukowych.

Art.70.

Ogólne zasady działania ZNP w pionie szkół wyższych i instytucji naukowych określane są przez Krajową Radę Nauki ZNP w porozumieniu z Zarządem Głównym ZNP.
 

VIII. SEKCJE ZWIĄZKOWE I ZAWODOWE

Art.71.
 1. W ZNP działają następujące sekcje związkowe:
1) Sekcja Pracowników Administracji i Obsługi,
2) Sekcja Emerytów i Rencistów.
 1. Oddziałowe i okręgowe sekcje związkowe są powoływane przez zarządy odpowiednich ogniw na wniosek pracowników administracji i obsługi oraz emerytów i rencistów zrzeszonych w danych ogniwach. Krajowe sekcje związkowe działają przy Zarządzie Głównym ZNP.
Art.72.
 1. Najwyższą władzą sekcji związkowej jest konferencja (zebranie) sekcji.
 2. Konferencja (zebranie) sekcji związkowej wybiera:

1) przewodniczącego zarządu sekcji,
2) pozostałych członków zarządu sekcji,
3) delegatów na konferencję delegatów ogniwa organizacyjnego ZNP, przy którym dana sekcja działa, w liczbie ustalonej przez  zarząd tego ogniwa,
4) członków zarządu i komisji rewizyjnej ogniwa, przy którym dana sekcja działa, w liczbie ustalonej przez ten zarząd,
5) delegatów na konferencję sekcji wyższego szczebla, w liczbie ustalonej przez właściwy zarząd sekcji.

Art.73.
 1. Organami wykonawczymi konferencji sekcji związkowych są zarządy sekcji.
 2. Do zadań zarządów sekcji należy w szczególności:

1) realizowanie zadań zarządów ogniw organizacyjnych ZNP, przy których działają,
2) reprezentowanie sekcji wobec właściwych zarządów ZNP,
3) kierowanie bieżącą działalnością sekcji zgodnie ze Statutem i regulaminem sekcji.

Art.74.

Podstawą budżetu oddziałowej sekcji emerytów i rencistów są dochody ze składki członkowskiej emerytów i rencistów.

Art.75.

Szczegółowe zasady działania sekcji związkowych określają ich regulaminy, uchwalone przez Zarząd Główny ZNP.

Art.76.
 1. W ZNP mogą działać przy odpowiednich zarządach sekcje zawodowe, pełniąc funkcje opiniodawczo-doradcze.
 2. Decyzję o utworzeniu lub rozwiązaniu sekcji podejmuje odpowiedni zarząd.
 3. Zasady działania sekcji zawodowych oraz szczegółowy tryb ich tworzenia i rozwiązywania określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny ZNP.

IX. MAJĄTEK ZNP

Art.77.

 1. Majątek ZNP stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome, udziały, prawa majątkowe, wierzytelności, środki pieniężne, papiery wartościowe i inne aktywa.
 2. Majątek ZNP tworzony jest ponadto:

1) ze składek członkowskich,
2) z zapisów, spadków, darowizn, dotacji i subwencji,
3) ze specjalnych wpłat członkowskich wnoszonych na podstawie uchwały Zjazdu,
4) z dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej.

 1. Majątek ZNP służy realizacji celów statutowych ZNP.
Art.78.

Podstawę działalności finansowej wszystkich ogniw organizacyjnych ZNP oraz Krajowej Rady Nauki stanowią ich budżety uchwalane przez zarządy tych ogniw. Okresem budżetowym jest rok kalendarzowy.

Art.79.
 1. Do składania oświadczeń w sprawach majątkowych w imieniu ZNP upoważniony jest każdy członek Prezydium Zarządu Głównego ZNP, przy czym w sprawach przekraczających zwykły zarząd wymagane jest zgodne współdziałanie dwóch upoważnionych w trybie art.42 ust.2 pkt 8 członków Prezydium Zarządu Głównego ZNP.
 1. Prezydium Zarządu Głównego może udzielać imiennych pełnomocnictw w sprawach majątkowych nie przekraczających zwykłego zarządu.
Art.80.

Majątek i zobowiązania rozwiązanego ogniwa związkowego przejmuje ogniwo wskazane przez Prezydium Zarządu Głównego ZNP.

SKŁADKA CZŁONKOWSKA

Art.81.
 1. Wysokość miesięcznej składki członkowskiej wynosi:
1)   1% wynagrodzenia zasadniczego - dla pracujących członków ZNP,
2)   0,5% wysokości emerytury lub renty - dla emerytów i rencistów,
3)   0,1% wysokości najniższego wynagrodzenia pracowników w gospodarce narodowej ogłaszanego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej - dla członków ZNP, o których mowa w art. 7 ust.4.
 1. Sposób i tryb regulowania składek członkowskich przez emerytów i rencistów określa właściwy zarząd oddziału.
 2. Właściwy zarząd oddziału może na wniosek sekcji emerytów i rencistów obniżyć wysokość składki emeryta lub rencisty znajdującego się   w trudnej sytuacji materialnej.
 3. Członkowie ZNP korzystający z urlopu wychowawczego lub odbywający służbę wojskową nie opłacają w tym czasie składek członkowskich.
Art.82.

Ustanie członkostwa powoduje utratę praw do majątku ZNP i świadczeń związkowych. Składki członkowskie nie podlegają zwrotowi.

Art.83.

Zasady podziału wpływów ze składek członkowskich na poszczególne cele określa Zarząd Główny ZNP.
 

X.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art.84.
 1. Zarząd Główny ZNP posługuje się pieczęcią okrągłą z napisem w otoku: "Związek Nauczycielstwa Polskiego - Zarząd Główny - Warszawa". Wewnątrz pieczęci umieszczony jest znak graficzny Związku.
 1. Wzory i zasady stosowania pieczęci przez zarządy wszystkich ogniw określa instrukcja Zarządu Głównego ZNP.
Art.85.
 1. ZNP posługuje się znakiem słowno-graficznym, podlegającym ochronie prawnej.
 1. ZNP posiada sztandar.
Art.86.

ZNP może przyznawać Złotą Odznakę ZNP i Odznakę ZNP za Tajne Nauczanie.

Art.87.

Organem prasowym ZNP jest "Głos Nauczycielski".

Art.88.

W sprawach nie objętych postanowieniami niniejszego Statutu lub spornych, dotyczących jego interpretacji, decyzję podejmuje Prezydium Zarządu Głównego. Od decyzji w tej sprawie służy odwołanie do Zarządu Głównego.

Art.89.

Rozwiązanie ZNP może nastąpić uchwałą Krajowego Zjazdu Delegatów podjętą większością co najmniej 2/3 ważnie oddanych głosów.

Art.90.

W razie rozwiązania ZNP całym jego majątkiem rozporządza likwidator wyznaczony przez Krajowy Zjazd Delegatów lub sąd.

Art.91.

Zmiany w Statucie uchwala Krajowy Zjazd Delegatów w głosowaniu jawnym większością co najmniej 2/3 oddanych głosów.

Art. 92.

Statut wchodzi w życie po zarejestrowaniu w sądzie.

Statut niniejszy został uchwalony na XXXVII Krajowym Zjeździe Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego i zarejestrowany przez Sąd Wojewódzki  w Warszawie 4 stycznia 1999 r.
 

SPIS TREŚCI:
I.       POSTANOWIENIA OGÓLNE 1
II.     CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 1
III.    CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 1
IV.    ZASADY ORGANIZACYJNE 1
V.     ZASADY WYBORÓW DO WŁADZ  ZNP 1
VI.    KOMPETENCJE   WŁADZ   ZNP,   ICH   ORGANÓW  WYKONAWCZYCH   I   KONTROLNYCH 1
VII.  KRAJOWA RADA NAUKI 1
VIII. SEKCJE ZWIĄZKOWE I ZAWODOWE 1
IX.    MAJĄTEK ZNP 1
X.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1